GARIS PANDUAN KERTAS KERJA PENUH

 • Jumlah muka surat kertas kerja penuh tidak melebihi 8 muka surat termasuk bibliografi
 • Saiz Kertas mesti format A4 (21 x 29.7 cm).
 • Margin mesti 1 inci (kira-kira 2.54 cm).
 • Rujukan, grafik, jadual semua dikira dalam jumlah halaman.
 • Jenis Font yang digunakan ialah Arial.
 • Saiz font kertas kerja ialah 10 point (kecuali tajuk kertas kerja adalah 12 point)
 • Tajuk kertas kerja BERHURUF BESAR (saiz font 12)
 • Baris kosong harus dibiarkan selepas tajuk. Selepas tajuk, nama penulis, gabungan dan e-mel perlu disediakan.
 • Kertas penuh hendaklah termasuk abstrak.
 • Panjang maksimum abstrak 300 patah perkataan.
 • Jadual dan rajah hendaklah berpusat (centered) dan tidak melebihi jidar halaman diberikan.
 • Saiz font jadual dan rajah boleh dikurangkan kepada 7 pt.
 • Tajuk jadual perlu berada di atas jadual. Sementara tajuk rajah adalah dibawah rajah.
 • Rujukan dan petikan dalam teks perlu menggunakan ¬†format APA.
 • JANGAN masukkan NOMBOR PAGE.
 • JANGAN masukkan NOTA KAKI.
 • E-melkan KERTAS KERJA PENUH kepada sedar18@ipda.edu.my dalam format Microsoft Office Word.